Research progress on the immunological platelet transfusion refractoriness in patients with acute leukemia: a narrative review

Jun Ren, Jing Li, Yuxuan Liu, Zhenhai Zhou