Original Article


An analysis of the factors associated with successful re-entry of blood donors

Danrong Yang, Xiaohong Li, Weifei Qin, Huayou Dai, Junhong Yang, Zhanpeng Luo, Fang Wang, Wenjie Hu, Pei Yang, Hengying Duan, Xia Huang