Review Article


γδ T cells and their roles in immunotherapy: a narrative review

Yuyuan Chen, Jiawei Li, Xujia Zeng, Wenhui Yuan, Yan Xu