Original Article


Severe hemolytic disease of a newborn due to anti-E combined with anti-Mia, anti-Mur and anti-Hil

Ling Wei, Yew-Wah Liew, Brett Wilson, Aiqun Huang, Jizhi Wen, Zhen Wang, Guangping Luo, Yanli Ji